دانلود بخشنامه ها

 

1- موافقنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان:

دانلود شرایط عمومی پیمان
نوع فایل : PDF
حجم : 2 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

2- بخشنامه های آنالیز قیمت:

دانلود بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران -4951
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

دانلود بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها-76574
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

3- بخشنامه های دامنه تعیین قیمت:

دانلود بخشنامه تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات-158764
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

4- بخشنامه تعدیل آحادبها:

دانلود بخشنامه نحوه تعدیل آحادبهای پیمان-173073
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

5- بخشنامه های تغییرات نرخ ارز:

دانلود بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز-3300220
نوع فایل : PDF
حجم : 5 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

دانلود بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز-566539
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

6- بخشنامه مابه التفاوت قیر:

دانلود بخشنامه نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر-7135
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

7- بخشنامه سرجمع:

دانلود بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع-1299188
نوع فایل : PDF
حجم : 2 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

8- بخشنامه های تاخیرات:

دانلود بخشنامه محاسبه تاخیرات-1300
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

دانلود بخشنامه نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها -5090
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

9- بخشنامه جبران ناشی از کرونا:

دانلود بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا-216997
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

 

10- بخشنامه ضریب منطقه:

دانلود بخشنامه ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-69416
نوع فایل : PDF
حجم : 1 مگابایت
پسورد : ندارد
دریافت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × پنج =

توسط
تومان