پروژه های عمرانی
10
  در این ویدئو در مورد 3 ضریب مهم برای پیمانکاران در بخش دفتر فنی صحبت میشه که توسط مهندس میر رضا میریحیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ارائه شده است.
توسط
تومان