نیروی محوری
1- نیروی محوری: نیروهایی که در امتداد محور طولی عضو یعنی عمود بر سطح مقطع عضو وارد می‌شوند. نیروهای محوری به دودسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: الف) نیروهای کششی ب) نیروهای فشاری الف) نیروی کششی: نیروی محوری است که به افزایش طول عضو می‌انجامد. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه جهت نیروی وارده، عمود بر سطح موردنظر و به سمت خارج قطعه باشد، تنش ایجادشده تنش کششی نام‌گذاری می‌شود. یکی از عوامل مهم در محاسبه استحکام مواد، توانایی آن‌ها تحت تنش کششی است. ب) نیروی فشاری: نیروی محوری است که به کاهش طول عضو می‌انجامد. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه جهت نیروی وارده، عمود بر سطح موردنظر و به سمت داخل قطعه باشد، تنش ایجادشده تنش فشاری نام‌گذاری می‌شود. معمولاً تحمل قطعات تحت تنش فشاری، بیش از تنش ...
توسط
تومان