نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی
blog (1)
  با نگاهی به زلزله‌های گذشته مشخص می شود که ساختمان‌های نامنظم، در مقایسه با ساختمان‌های منظم، در هنگام وقوع زلزله، از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده‌اند و تأثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در پاسخ لرزه‌ای این ساختمان‌ها تعیین‌کننده است. بر این اساس، بی‌نظمی‌های موجود در سازه که در هنگام وقوع زلزله موجب تشدید اثر آن در سازه خواهد شد، باید موردتوجه بیشتری قرار بگیرد. اما بااین‌حال، بیشتر روش‌های مطرح‌شده برای سازه های منظم مورد بحث و ارزیابی قرارگرفته‌اند و توجه چندانی به سازه های نامنظم نشده است.  بی نظمی در ارتفاع و پلان سبب می شود که نیروها و تغییر مکانهای سازه، به طور عمده با مقادیری که از روش معادل استاتیکی به دست می‌آید، فرق کند. بایستی توجه داشت که بی نظمی زیاد ممکن ...
توسط
تومان