محاسبه آجر و سفال
محاسبه تعداد آجر و سفال-
  در دو دقیقه تعداد آجر یا سفال دیوارو حساب کن!!!   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان