زهکشی زمین
MK1
Worker doing a compaction grouting on the residential property.   سؤال اول این است که اصولاً چرا بهسازی خاک مطرح می‌شود؟ در گام اول میشه به این مورد اشاره کرد که دو نوع پی اصلی برای انتقال بار سازه به خاک وجود دارد. - پی سطحی - پی عمیق (شمع) در صورت عدم ظرفیت باربری خاک زیر پی یا تراکم پذیر بودن زیاد خاک که منجر به نشست­های یکنواخت و غیریکنواخت زیادی می‌شود، به‌طورکلی می‌توان از شمع استفاده کرد. استفاده از شمع باعث انتقال بارهای سازه‌ای به بستر مقاوم در زیرزمین می‌شود که در مقایسه با خاک نزدیک به سطح زمین، ازنظر پارامترهای مقاومتی و تغییرشکلی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. در سال‌های اخیر، پس از مطالعات گسترده راهکار ...
توسط
تومان