درصد میلگرد ستون
درصد میلگرد -ستون چنده؟
  تو این ویدیو به صورت خلاصه بهت توضیح میدم که حداقل و حداکثر درصد میلگردی که می تونیم برای ستون بتنی استفاده کنیم چنده!!!   ارائه دهنده: مهندس میررضا میریحیوی (کارشناس ارشد عمران-سازه دانشگاه تبریز)
توسط
تومان