تیر بتنی
06.1
  مسیر انتقال بارها از سازه به خاک رو در این ویدئو به صورت کامل تشریح می کنم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان