بخشنامه تعدیل آحاد بها
11
  این بخش در مورد 3 بخشنامه مهم و پولساز واسه پیمانکارها هستش که توسط مهندس میر رضا میریحیوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز ارائه شده است.
توسط
تومان