با دیگر مهندسین مهربان باشیم
2-3
آنچه خواهید آموخت: در این جلسه به اهمیت همبستگی و حمایت جامعه مهندسی از یکدیگر و نتیجه ی آن پرداخته شده است. اهم مباحث مطرح‌شده: - علت تخریب پروژه های مهندسین دیگر و تبعات آن - همبستگی جوامع پزشکی و حتی جوامع فنی مانند گج کاران با یکدیگر - از هم پاشیدگی جامعه مهندسی و عواقب خطرناک آن - راه حل برای ایجاد رویکردی جدید که باعث یکی شدن مهندسین می شود.
توسط
تومان