بار مرده و زنده
07.1
  در این ویدئو سه دسته بندی کلی مربوط به بارهای ثقلی وارده به سازه رو توضیح میدم!!!   ارائه دهنده: مهندس اسلام اسلامی (کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تهران)
توسط
تومان