فهارس بها و بخشنامه ها
فاقد تصویر شاخص
    1- AISC-360-10 (آئین نامه فولاد آمریکا 2010): 2- AISC-360-16 (آئین نامه فولاد آمریکا 2016):   3- ACI-318M-14 (آئین نامه بتن آمریکا 2014):   4- ACI-318R-19 (آئین نامه بتن آمریکا 2019 - واحدها متریک نیستند):   5- ASCE/SEI 7-16 (آئین نامه بارگذاری آمریکا 2016):  
فاقد تصویر شاخص
    1- AISC-360-10 (آئین نامه فولاد آمریکا 2010): 2- AISC-360-16 (آئین نامه فولاد آمریکا 2016):   3- ACI-318M-14 (آئین نامه بتن آمریکا 2014):   4- ACI-318R-19 (آئین نامه بتن آمریکا 2019 - واحدها متریک نیستند):   5- ASCE/SEI 7-16 (آئین نامه بارگذاری آمریکا 2016):  
توسط
تومان